Kijkersvragen uit webinar "Versnellen, verbinden"

Hier vindt u alles wat u wilde weten.

  • Hoe zijn klimaatburgemeesters, klimaatsupporters en milieuorganisaties hier aangesloten?
  • Zijn jullie in verbinding met Ministerie van EZK?
  • Er worden verschillende burgerberaden georganiseerd over het klimaat. Wil het platform hiermee samenwerken?
  • Hoe wordt de rol van gemeenten gezien?
  • Is dit platform in staat een permanente organisatie op te bouwen naast de al actieve bewegingen op dit onderwerp?
  • Kunnen jullie een bijdrage leveren om ook maatschappelijke organisaties te ondersteunen?

Het NKP zal zich nadrukkelijk verbinden met bestaande en nieuwe gremia en circuits, zoals de Uitvoeringsoverleggen, de Uitvoeringsstructuren, Nationaal Programma RES en de toekomstige Klimaatraad. Versterking van elkaars werk is leidend beginsel voor het NKP. Bij de ontwikkeling van de programmalijnen zal het NKP bij voorkeur samenwerken met strategische partners. Het NKP zal hierbij de opgevangen signalen over kansen en knelpunten in de transitiepraktijk inbrengen, om samen naar oplossingen voor versnelling te zoeken.

Verder wordt verbinding gezocht in de opzet van het communicatie-programma van het NKP. De jaarlijkse Dag van het Klimaatakkoord zal een nieuw vervolg krijgen waar veel maatschappelijk initiatief podium wordt geboden. Het NKP moet zoveel mogelijk het karakter krijgen van een ‘open huis’ waar zowel koplopers als burgers en bedrijven die nog niet verbonden zijn, welkom zijn. Samenwerking met en mogelijk bundeling van staande publieke events ten behoeve van meer zichtbaarheid en grotere bekendheid bij nieuwe groepen burgers en ondernemers zijn dan ook mede richtsnoer bij het ontwikkelen van het communicatieplan van het NKP.

Zie je een kans voor een mogelijke samenwerking met het NKP, neem dan contact met ons op:

Contact met Nationaal Klimaat Platform

 

  • Hoe wil Vendrik ook andere ministers bij zijn werk betrekken, ook de financiële en sociale dimensie? 

De minister voor Klimaat en Energie is de eerste gesprekspartner van de voorzitter van het Platform om periodiek deze signalen te delen. Daarnaast zullen ook andere betrokken bewindslieden tenminste jaarlijks worden benaderd. Dat geldt evenzeer andere bestuurlijk verantwoordelijke partijen en het leiderschap in het bedrijfsleven indien de signalen dat vergen.

De overheid heeft de regie over de uitvoering van de afspraken meer naar zich toe gehaald.  De vijf tafels (inmiddels omgedoopt tot Uitvoeringsoverleggen) vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende ministeries. Dat zijn EZK (2 maal), Landbouw Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.  

Minister Jetten voor Klimaat en Energie coördineert de voortgang en bespreekt het tenminste vier keer per jaar met collega bewindslieden. Jaarlijks is er de  Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL. Dat rapport geeft waar we staan om de doelen te halen. Het kabinet komt dan als het nodig is met extra maatregelen.  

Het Nationale Klimaat Platform heeft als eerste taak te helpen de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen. Op een aantal terreinen raakt dat aan thema’s als bijvoorbeeld biodiversiteit, circulaire economie. Waar dat helpt de energietransitie te versnellen wordt het platform actief.

  • Gaan jullie ervoor zorgen dat er vanuit landelijke lijnen een pakket met communicatiemiddelen naar lokale gemeenten komt, zodat zij kunnen focussen op maatwerk en niet op zelf het wiel uitvinden?
  • Komt er ook een Nationaal Kennisplatform Klimaat waar men zowel fysiek bij elkaar kan komen als digitaal informatie kan vinden?
  • Zou de transitie niet meer versnellen door bij te dragen aan samenhangend verhaal  van alle initiatieven en actoren die er lopen zodat meer begrip voor elkaar ontstaat?
  • Heeft het Nationaal Klimaat platform ook als taak om de enorme urgentie van de klimaatcrisis nog meer onder de aandacht van iedereen te krijgen? Zo nee, waar is deze verantwoordelijkheid dan belegd? 

We gaan intensief samenwerken om de informatie en kennis die er is goed te ontsluiten. Vanaf de website gaan we verwijzen naar de plekken waar dat te vinden is. Er is al een samenwerking met de Klimaathelpdesk waar jonge wetenschappers vragen beantwoorden. Ook het Nationaal Programma RES heeft veel informatie voor gemeentes die met de transitie bezig zijn.

De Klimaathelpdesk

Nationaal Programma RES

 

Of een koploper een klimaatactivist is of een ondernemer die kansen ziet maakt voor ons niet uit, beide zijn bondgenoten voor de transitie. Nederland is gezegend met een legioen van duurzame koplopers in stad, buurt, platteland, onderneming, bank en boerderij die al lang aan de slag zijn gegaan. Ze krijgen inmiddels gezelschap van steeds meer burgers, bedrijven en instellingen die hun verantwoordelijkheid voor deze opgave willen nemen en in actie komen. Dit is kostbaar maatschappelijk ‘transitie-kapitaal’. Voor de samenleving vormen deze duurzame perspectieven een bron van inspiratie, innovatie, vertrouwen en vooruitgang. Deze gangmakers van ‘de transitie van onderop’ verdienen kansen, experimenteerruimte en steun.

Dit is momenteel onderwerp van gesprek tussen Kamer en kabinet. Sinds enkele jaren wordt het burgerberaad, ook op nationaal niveau, gezien als een mogelijkheid om weer meer in contact te komen ‘vanuit het Haagse’ met de wensen, behoeftes en ideeën van burgers. Om voorbij de zogenoemde kloof tussen politiek en samenleving te komen. Dat idee ondersteunen we. Tegelijkertijd zien we dat het geen ‘silver bullet’ is. De voor- en nadelen moeten goed gewogen worden. Als het NKP gevraagd wordt hier een rol in te spelen, moeten we te zijner tijd bepalen welke waarde we kunnen toevoegen.

Dit willen we doen in de programmalijn burgers. In deze programmalijn staat een serie dialogen met verschillende groepen burgers centraal. De focus ligt met name op burgers die zichzelf niet kwalificeren als koploper, behoren tot het ‘stille midden’ of mensen die op grote afstand staan en geen vertrouwen hebben in de overheid (mensen die niet kunnen en/of niet willen). We gaan samenwerken met organisaties die lokaal en regionaal actief zijn, denk aan sportclubs, verenigingen, buurthuizen. Dat zijn de partijen die een fijnmazig netwerk in de samenleving hebben en dus makkelijker in contact komen met burgers.  

Circulariteit zal een belangrijk thema worden van het NKP. Efficiënt omgaan met energie en minder materiaal/spullen gebruiken zijn onderdeel van een circulaire strategie, via deze weg zal het dus een plaats in het programma krijgen.

We zijn net pas begonnen en hebben daardoor onze regionale meerwaarde nog niet scherp. Wel weten we dat veel zaken die de transitie kunnen versnellen gebeuren buiten “Den Haag” Het Platform gaat actief aan de kansen en knelpunten op te halen. Kees Vendrik heeft daar zes maal per jaar een gesprek over met minister Rob Jetten en ook met andere ministers die verantwoordelijk zijn voor onderdelen van de transitie. Zo krijgt de dynamiek, die op alle plekken in de samenleving is, een directe ingang in “Den Haag” Dat moet leiden tot versnelling waar regionaal kansen zijn.

  • Gaat het NKP regelmatig rapporteren over activiteiten en resultaten?

Op verzoek zullen parlement en media tekst en uitleg worden gegeven over programma en bevindingen. 1x Per jaar verschijnt een bondig verslag van werkzaamheden en appreciatie van de stand van zaken in de uitvoering van de transitie.

Verder zullen resultaten van de verschillende dialogen bij het NKP zullen met de buitenwereld worden gedeeld. Als ‘open huis’ in de klimaat- en energietransitie zal het NKP ook beschikbaar zijn voor externe signalen en deze op passende wijze beantwoorden. Met een jaarkalender met openbare events (inclusief de opvolger van de Dag van het Klimaatakkoord) wordt de publieke discussie over kansen en knelpunten in de transitie ondersteund en kan nieuw initiatief aan bekendheid winnen.

Na vier jaar zal opnieuw gekeken of het platform nog nuttig en noodzakelijk is, om te verbinden, op alle niveaus. Over vier jaar zal de transitie naar een klimaatneutrale samenleving er wellicht heel anders uitzien, het is daardoor goed om opnieuw te kijken welke aanpak dan het meest waardevol kan zijn.

  • Moeten we, naast de inzet van besparing en hernieuwbaar, ook in te zetten op kernenergie?
  • Komt er een onafhankelijk onderzoek of de energietransitie ook kan zónder meer windmolens op land en zon op veld? Als dat eerlijk gebeurd zijn burgers ook meer gemotiveerd.
  • Als we toch grote thema’s aanpakken. Kan dan z.s.m. een vlaktax op energiebelasting worden ingevoerd i.p.v. het degressieve stelsel.
  • Moet de belasting op energie, water en grondstoffen niet omhoog en die van arbeid omlaag?
  • Is het niet juist een kwestie van landelijke regie? Logische keuzes bv voor wind op zee, duurzame inpassing in landgebruik, regie op essentieel natuurbehoud, het is te versnipperd, bv in de RES’en. 
  • Er wordt momenteel niet ingezet op investeringen in zogenaamde kleine modulaire reactoren? zouden we daar niet  veel meer op moeten inzetten en versnellen?
  • Energie transitie leunt defacto alleen op zon (wind word minder door stikstof). Hoe versnellen als er, technisch, maar op 1 paard worden gewed?

We gaan geen thema’s uit de weg. Deze thema’s zouden dus via onze kanalen op tafel kunnen gaan komen. Bij het Nationaal Klimaat Platform ontwikkelen we een aanpak om via individuele signalen inzicht te krijgen in onderliggende,  structurele knelpunten. Waar die te maken met ingesleten patronen en in regelgeving gestolde verleden zullen we dat aan de orde stellen.

  • Zal het NKP ook zijn best doen om de 17,5 miljard subsidie die per jaar naar fossiel gaat, te stoppen? En dit geld naar duurzame oplossingen verleggen?

Het mandaat van het Nationaal Klimaat platform vloeit voort uit de urgentie voor het verminderen van broeikasgasemissies. De hoofdtaak is dan ook om met aanbevelingen en suggesties te komen die de transitie naar een fossielvrije samenleving versnellen. Daarvoor heeft voorzitter Kees Vendrik meerdere malen per jaar direct overleg met de verantwoordelijke ministers. Het is aan het kabinet om de uiteindelijke keuzes te maken.

Het Nationaal Klimaat Platform ziet zeker een rol voor ABP in de energietransitie. Dat geldt niet alleen voor ABP, maar voor de gehele financiële sector. Zie voor meer informatie het klimaatcommitment van de financiële sector.

Het klimaatcommitment financiële sector

 

 

Greenwashing betekent dat bedrijven zich duurzamer voordoen dan dat ze eigenlijk zijn om hun imago te verbeteren. Er is op dit vlak sprake van beperkte richtlijnen en regelgeving.  Het is kwalijk als bedrijven bewust doorgaan met innovaties die negatief bijdragen aan de klimaatverandering en hierover positief blijven communiceren. Als het NKP dergelijke klachten binnenkrijgt en blijkt dat het de transitie structureel belemmert, kan het NKP besluiten het signaal rondom greenwashing op te pakken. Zo kan dit onderdeel van gesprek worden met de minister voor Klimaat en Energie, betrokken bewindslieden, andere bestuurlijk verantwoordelijke partijen en ook het leiderschap in het bedrijfsleven.

Rechtszaken past niet in onze aanpak. Het Nationaal Klimaat Platform is er gekomen op verzoek van minister Jetten. Onze bevindingen een aanbevelingen moet er toe leiden dat de dynamiek en het ongeduld in de samenleving om de transitie te laten slagen, zich vertaalt in het beleid dat nodig is voor de versnelling.

Voorzitter Kees Vendrik wordt ondersteund door een team dat bestaat uit een programmadirecteur, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers en procesbegeleiders, in totaal 10 full-time banen.

Het NKP  wordt ondersteund door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).  Dat is gelieerd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het OFL zorgt als onafhankelijk platform voor overleg en samenwerking tussen de rijksoverheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

  • Ontschotting van de sectorale financieringsstromen bevorderd de integrale werkwijze aan de gehele klimaatopgave.
  • Richten op 2030 is prima, maar de grote stappen voor na 2030 moeten ook worden voorbereid. Wat doet het platform hieraan of kijkt het niet verder dan 2030
  • Hoe wordt er rekening gehouden met ecosystemen en hun verbinding, in de energietransitie?

Met name de energietransitie en transitie naar een circulaire economie kunnen elkaar versterken. De Sociaal Economische Raad publiceerde hier onlangs een verkenning over. Het ministerie van IenW komt binnenkort met een beleidsprogramma circulair. Naar verwachting staat daar ook veel in over hoe beide transities elkaar kunnen versterken.

Het Nationaal Klimaat Platform gaat zeker aan de slag met de agenda na 2030. Ook hier geldt dat we groter moeten denken en kleiner moeten doen. Het afgelopen decennium heeft ook aangetoond dat het verschuiven van transitiepijn naar de toekomst, of het nu gaat om stikstof of klimaat, leidt tot hogere kosten, pijnlijkere maatregelen en daarmee uiteindelijk tot grotere ontevredenheid. Sturen op de lange termijn kan zekerheid bieden. Het helpt daarbij grote maatschappelijke vraagstukken centraal te stellen. Een smalle focus helpt daarbij niet. Duurzame biogrondstoffen en kritieke aardmetalen zijn cruciaal voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving, maar niet onbeperkt beschikbaar. Ja, dat is complex; en ja, alles hangt met elkaar samen. Maar als we maar naar elkaar blijven verwijzen hoe ingewikkeld het is, dan gebeurt er niets. Het NKP zal dan ook naast groot denken, inzoomen op de concrete leefwereld, en op de duizend stappen die daar moeten worden gezet.

Ons doel is de transitie te versnellen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren zodat we in 2050 klimaatneutraal zijn. In dit kader werken we ook samen met het Expertteam energiesysteem 2050. 

SER- advies Evenwichtige sturing transities

Eindverslag Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Site Experteam Energiesysteem 2050

Het kabinet is verantwoordelijk voor de verdeling van de lusten en lasten. Beprijzen, normeren en subsidieëren zijn daarvoor bruikbare instrumenten. Die kunnen helpen dat duurzame producten goedkoper worden en vervuilende duurder.

Elk jaar bij de begroting kijkt het kabinet naar de effecten van alle onderdelen van het beleid op de koopkracht, ook die van het klimaatbeleid. Dat leidt altijd tot maatregelen om negatieve effecten te dempen of te compenseren. De vormgeving van koopkrachtbeleid is een politieke keus.

 

  • Kan het platform ook thema's als enkel glas als gebrek agenderen, zodat huurders hun verhuurder kunnen dwingen te versnellen?

Het NKP wil een stevige bijdrage leveren door maatschappelijke stemmen meer gwicht te geven.  Wanneer er dus herhaaldelijk signalen bij ons binnenkomen over een gebrek aan gelijk speelveld bij ondernemers, zullen we die agenderen. Ook knelpunten voor huurders om te verduurzamen zijn punten die wij kunnen oppakken.

Het narratief van het Nationaal Klimaat Platform gaat over klimaatrechtvaardigheid, aansluiten bij de naaste omgeving van burgers en perspectief schetsen van een duurzame samenleving.

Uit veel onderzoek blijkt dat burgers zich zorgen maken over de klimaatverandering en bereid zijn daar iets tegen te doen. Dan moet wel duidelijk zijn dat iedereen (bedrijven, groot en klein, burgers en overheid) hun eerlijk deel daarin bijdragen. “Wie de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de uitstoot van broeikasgassen, in de beste positie verkeert met de meeste middelen levert de grootste bijdrage", aldus voorzitter Kees Vendrik

Belangrijk is ook aan te sluiten bij de directe omgeving. Klimaatbeleid staat lang niet altijd bovenaan bij mensen als het gaat om zaken die ze belangrijk vinden in hun huis, straat of gemeente. Uit initiatieven als Buurkracht blijkt dat in hun naaste omgeving actief willen zijn. Daar kunnen ook gezamenlijke projecten voor bijvoorbeeld energiebesparing uit voortkomen.  

Het perspectief van een duurzame samenleving, met schonere lucht, goedkope energie, stillere steden, robuuste natuur, comfortabele woningen en circulair bedrijfsleven kan helpen de angst weg te nemen om vertrouwde fossiele wereld los te laten. De nieuwe economie is  al in opbouw, maar nog weinig zichtbaar voor grote lagen van de bevolking.

 

  • Er is veel vernieuwing en verduurzaming, maar ondertussen gaat het oude gewoon door. Voorbeeld: winnen van fossiele energie en aanjagen van consumptie. Kan Klimaatplatform dit aanpakken?
  • Momenteel pakken we vraagstukken van morgen aan met de technieken van gisteren in een centraal georganiseerde energie productie (de Vattenfalls, etc.). Waar blijft de visie op systeem transitie?

De rol van het Platform is om de transitiedynamiek die er in de samenleving is meer snelheid en gewicht te geven. Daarmee krijgt de nieuwe economie, die al in opbouw is, meer gezicht. Dat maakt het voor  burgers en bedrijven makkelijker en minder eng het oude los te laten.

Bij die rol hoort ook dat wij signalen over structurele knelpunten agenderen. We zullen ingesleten patronen en fossiele regelgeving die in het verleden gestold is aan de orde stellen.

 

 

Belangrijk is het eerlijke verhaal te vertellen en te laten zien op welke feiten we ons baseren. Als platform streven we ernaar te laten zien wat we doen met de ideeen, suggesties, vragen en kritiek die op ons afkomt. Niet iedereen zal het met ons eens zijn. Wij hebben niet de illussie alle tegenstanders en sceptici te overtuigen. Openheid is wel de weg om begrip en respect voor je standpunten te krijgen. 

Wetenschappers kunnen het vertrouwen in de klimaatwetenschap verstevigen door wetenschappelijke onafhankelijkheid en vrijheid te borgen. Ook kunnen wetenschappers informatie vanuit de wetenschap aan beleidsmakers en besluitvormers te verstrekken. Voor de overheid is het belangrijk helder te zijn over het beleid en de afwegingen die aan een keuzet ten  grondslag liggen.

De Klimaathelpdesk gaf eerder antwoord op de vraag over de rol van de wetenschap.

Antwoord Klimaathelpdesk

 

De kennis van de wetenschap is belangrijk voor de transitie. Zeker in een tijd van fake news en klimaatscepsis. Het Nationaal Klimaat Platform zet daarom samenwerking met de Klimaathelpdesk voort. Dit is zijn jonge wetenschappen die alle vragen over het klimaat onderbouwd beantwoorden. Het Platform kijkt of meerdere van zulke samenwerkingen met de wetenschap mogelijk zijn.

Klimaathelpdesk

Het hergebruik potentieel voor windmolens is groot: bijna 90% van een windmolen kan worden hergebruikt of gerecycled. De grootste uitdaging voor het recyclen van een windmolen zijn de bladen[1], die gemaakt zijn van composietmateriaal. Naar schatting worden op dit moment slechts 40-45% van de windmolenbladen gerecycled.  Recycling van composietmateriaal in de windmolenbladen is duur, en op dit moment ook niet op grote schaal mogelijk. Er zijn slechts enkele faciliteiten binnen Europa die dit kunnen. Om dit op te schalen is meer onderzoek en ontwikkeling nodig.

  • Recycling van bestaande zonnepanelen

Kwalitatief hoogwaardige recycling van zonnepanelen is een uitdaging vanwege het ontwerp van de zonnepanelen. Demontage van zonnepanelen kost veel tijd, geld en energie[2]. Nog niet alle Europese landen hebben recyclinginstallaties die zonnepanelen kunnen verwerken.

Er wordt al gewerkt aan volledig recyclebare alternatieven voor de huidige windmolens en zonnepanelen. Zo heeft ZEBRA (Zero Waste Blade Research) onlangs een prototype ontwikkeld met 100% recyclebare windmolenbladen. Binnenkort worden de prototypes getest. Ook in de zonne-energie branche laat het bedrijf Solarge zien dat met innovatie meer mogelijk is op het gebied van circulariteit. Zij produceren volledig recyclebare panelen, die aan het eind van hun levensduur eenvoudig gedemonteerd kunnen worden.

Voor meer informatie zie:

Branchevereniging Windmolen Industrie

Branchevereniging Zonnepaneel bedrijven

 

 

[1]     Bloomberg

[2]     Change Inc.

  • De landbouw moet materialen leveren en omschakelen. Is dat  een kans om veehouders een duurzame stap te laten maken? Daarnaast schijnt er een wol-overschot te zijn. Er wordt al mest van gemaakt.

Terecht punt, alles hangt inderdaad samen. Er moet daarom een goede afweging gemaakt worden over het gebruik van hout en het herplanten van bos. Er zijn al initiatieven waarbij boeren gewassen telen voor duurzame en circulaire grondstoffen voor de bouw. Deze ontwikkeling gaat naar verwachting dit jaar versnellen.

Telen voor biogrondstoffen

Op verzoek van de Tweede Kamer werkt minister Micky Adriaansens aan een visie op de industrie in 2050. Adriaansens zegde eerder toe de contouren hiervan te schetsen in het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie. Met dit programma wil het kabinet “veel strakker” sturing geven aan de energietransitie in de industrie.

Naar verwachting gaat het stuk in februari 2023 naar de Tweede Kamer. Vanaf begin volgend jaar moet het programma onder meer infrastructuurplannen van netbeheerders en verduurzamingsplannen van bedrijven beter op elkaar laten aansluiten. Als concreet voorbeeld van een keuze die in het programma aan de orde zal komen, noemde ze de volgorde waarin bedrijven aangesloten zullen worden op de waterstofbackbone

Kamerbrief strategisch en groen industriebeleid EZK

 

 

 

 

Elke actie om mensen een gezonde en veilige leefomgeving te laten hebben in nodig, betaalbare energie is hier een belangrijk onderdeel van. Woningcorporaties kunnen hier zeker een belangrijke rol in spelen.

Het is cruciaal dat burgers, bedrijven en andere maatschappelijke spelers de energietransitie als rechtvaardig beleven. Rechtvaardigheid betekent onder meer een eerlijke verdeling van kosten en baten, zowel economisch als sociaal. Het Expertteam Energiesystemen schreef hierover in de eerste rapportage (Hoofdstuk 4, pag.7) Dat vereist dat het overheidsinstrumentarium van ordening, regulering, beprijzen en participatie wordt getoetst en afgestemd op rechtvaardigheid. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat andere doelgroepen aan de beurt zijn/in aanmerking komen voor bepaalde subsidies en regelingen.

De rijksoverheid heeft het toezicht op de ruimtelijke ordening overgedragen aan lagere overheden. In 2020 heeft de rijksoverheid een nationale omgevingsvisie gepubliceerd, met daarin onder meer 21 nationale doelen voor ruimtelijke ontwikkeling (waaronder bescherming tegen giftige stoffen).

 

De grootste veroorzakers van broeikasgasemissies zijn eigenaar van het probleem, maar kunnen in onze ogen ook eigenaar zijn van de oplossing. Om ze de kans te geven om eigenaar van de oplossing te worden, gaan wij juist wel met ze in gesprek.

Onder zelflevering verstaan we zelf lokaal opwekken en gebruiken. Het plan van het Nationaal Klimaat Platform is juist om eigen initiatief van burgers en ondernemers te stimuleren. Zelflevering zal hierdoor vanzelfsprekend een plek krijgen in het programma.

  • Hoe kijken jullie naar de afstemming van (alle sociale klimaat burgerempowerment) programma's van de EU, het Rijk, Provincie/Gemeente/Wijk?

Het uitgangspunt van het Nationaal Klimaat Platform is de uitvoering van de klimaat en energietransitie binnen Nederland. Het nationale klimaatbeleid is leidend. We kunnen de landelijke opgave echter niet los zien van de ontwikkelingen in de rest van de wereld.

Daarom houden we de vinger aan de pols van het Europese klimaatbeleid en de rest van de wereld. 

Leiderschap moet toch vooral komen van het kabinet, van het grote bedrijfsleven. Gelukkig zien we dat terug bij de ministeries.

 

 

  • Hoe bereiken burgerinitiatieven de politiek?

We gaan breed in de samenleving luisteren, zowel naar de koplopers en voorvechters in de transitie als naar mensen die andere wensen/ideeën en behoeften hebben. De kansen en knelpunten die hierbij naar voren komen, willen we evenveel gewicht geven. Met andere woorden, we maken gebruik van deze betrokken inwoners in programmalijn burgers en geven hen stem om aan te geven wat zijn nodig hebben.

  • Waarom focust het platform op alles rondom klimaat en energie en niet op de drie zaken waar het grootste verschil gemaakt kan worden om te versnellen?
 • Groot en klein moeten allebei aan bod komen. We moeten ‘groter denken en kleiner doen’. De grote zaken in bijvoorbeeld de industrieclusters moeten wel zijn geregeld, dat moet transparant zijn. Tegelijk wil het NKP horen en snappen wat er lokaal gebeurt. Door bijvoorbeeld mensen met een smalle beurs te helpen als die vragen: Kan je dit voor me regelen?

 

 

Blijf op de hoogte

Geen belangrijke updates missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

Cookie-instellingen